MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ                 

3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıtlarını tutmak,

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. maddesine istinaden beyannamelerini tanzim etmek,

Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetleri vermek,

Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek,

Türk mevzuatına uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,

Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine uygunluğunun takibi,

Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi.

Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması, (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.)

Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi, Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması,

Muhasebe organizasyonunun kurulması,

Bireysel Vergi Danışmanlığı hizmetleri.

BU HİZMET KAPSAMINDA…

– Anonim / Limited Şirket Genel Kurul işlemleri,
– Şiket / İşletme Kapınış (Tasfiye) işlemleri,
– Şirket Birleşme ve Bölünmeleri işlemleri,
– Anasözleşme Değişiklikleri,
– Sermaye Artırımı veya Azaltımı işlemleri,
– Adres Değişiklikleri,
– Şube Kapanış işlemleri,
– Otakların Hisse Devir işlemleri,
– Şirket Satınalma / Satış Değerlemeleri  (Due diligence),
– Yönetim Yetki Devri ve Kısıtlamaları,

gibi Türk Ticaret Kanununda yer alan tüm işlemler de size destek sunabiliriz.

Genel Kurul sicil işlemleri ile ilgili sorularınız veya bilgi talebiniz için…

Genel Kurul Nedir ? Her yıl genel kurul yapmalı mıyım ? Genel Kurul İçin gerekli evraklar nelerdir? Genel Kurul maliyeti ne kadardır? Genel Kurul süresi ne kadardır? Aynı ofise 2 veya daha fazla şirket için genel kurul yapılabilir mi ? Şahıs Şirketinde genel kurul yapılması gerekmekte midir ? Sanal ofis / Paylaşımlı Ofis kullanmaktayım genel kurul nerede yapılmalı ?

Cari Hesap takibi hizmeti kapsamında…

Yoğun iş temponuz içerisinde bırakın müşterinizden alacaklarınızı ve satıcıya olan borçlarınızı biz takip edelim….

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

 • Müşteri ve satıcıların ay içerisinde kesilen faturaları ile düzenlenen ödeme belgeleri her bir müşteri ve satıcı için ayrı ayrı olmak üzere kayıtlarının yapılması,
 • Ay sonu veya ödeme / tahsilat dönemlerinden önce karşı firmalarla irtibata geçilerek her biri ile karşılıklı mutabakatlarının yapılması,
 • Tahsilat ve ödeme listelerinin hazırlanması,
 • Yönetimin talep etmiş olduğu raporların hazırlanması

Gelişen Network teknolojileri sayesinde, yukarıda yapılan işlemler için oluşturulan her türlü belgenin SOFT ortamda muhafazası ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi tarafından, internet erişimi olan dilediğiniz teknolojik aletle, dilediğiniz yerden ulaşılabilirliği sağlanmaktadır,

Defter Tutma hizmeti

Yasalara göre takibi zorunlu DEFTERLERİNİZİ (Yevmiye defteri, Defter’i Kebir, Envanter defteri, Damga Vergisi defteri, Yönetim Kurulu /  Müdürler Kurulu Karar defteri, Genel Kurul Müzakare ve Karar defteri, Ortaklara Pay defteri )  yasaların öngördüğü usul ve şekil şartlarına uygun olarak kayıt ediyor, muhafazasını ve izahlarını yapıyoruz.

Defter Tutma hizmeti kapsamında…

İşi uzmanına bırakın gözünüz arkada kalmasın….

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

 • Yılbaşı açılış defter tasdiklerinin yaptırılması, 
 • Aylık bazda fatura, ödeme makbuzu, tahsilat makbuzu, çek, senet, banka ekstreleri vb. her türlü yasal belgelerinin kanunlara uygun kayıtlarının tutulması,
 • Aylık / Üç Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi, Ba Bildirimi, Bs Bildirimi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi beyan ve/veya bildirgelerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması,
 • Muhtasar Beyannamelerinin ve SGK Bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesi ve SGK ‘ya bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yıllık Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle Vergi Dairesine bildirimlerinin yapılarak tahakkuklarının alınması, 
 • Yılsonu defteri yazdırarak kapanış tasdiklerini yaptırmak.


Gelişen Network teknolojileri sayesinde, yukarıda yapılan işlemler için oluşturulan her türlü belgenin SOFT ortamda muhafazası ve dilediğiniz zaman, dilediğiniz kişi tarafından, internet erişimi olan dilediğiniz teknolojik aletle, dilediğiniz yerden ulaşılabilirliği sağlanmaktadır,

Uyuşmazlık hizmeti kapsamında…

Konunun uzmanıyız….

Vergi uygulamalarında iki taraf bulunmaktadır.

Bunlar; 

     – Mükellef 

     – ve Gelir İdaresi (Vergi Dairesi) ‘dir.

Vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması ve üzerinde uygulama birliği oluşmamış birçok önemli konunun bulunması hali, verginin tarafı olan mükellef ile vergi dairesinin çoğu kez karşı karşıya getirmektedir. 

Vergi dairesi tarafından yapılan incelemelerde denetime konu işlemin çoğu zaman vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilerine maruz bırakmakta ve denetimi yapılan işletme adına ilave vergi ve ceza içeren inceleme raporları düzenlenebilmektedir. 

Böyle bir inceleme raporunun varlığı verginin tarafı olan mükellef ve vergi dairesi arasında bir itilafın ve uyuşmazlığın oluştuğunun göstergesidir.

İnceleme raporlarına konu edilen işlemler, vergi kanunlarına aykırı uygulamalardan kaynaklanabildiği gibi, çoğu zaman ilgili uygulamanın vergi inceleme elemanları tarafından farklı yorumlanmasından da kaynaklanmaktadır.

“Şüphesiz ki ihtilafların çözümü ve uyuşmazlıkların giderilmesi, hem vergi mevzuatına hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna kabiliyetini gerekli kılmaktadır.”

Mali müşavirlik ofisimiz bu hizmet kapsamında aşağıdaki süreçleri yönetir ; 

 • Vergi Müfettişi tarafından hazırlanan denetim raporunu mükellef adına inceler, 
 • Rapor içeriğinde ceza uygulanması gerekçesinin yasalara uygunluğunu, vergi dairesinin benzer konulardaki uygulamalarına uyumunu, yargının daha önce benzer konularda vermiş olduğu kararları inceleyerek yargının konu hakkındaki görüşüne uygunluğunu da sorgular ve bütün bu araştırmaları sonucunda oluşan kanaatini dikkate alarak vergi dairesi ile uzlaşmaya gidilmesine veya vergi dairesine dava açılmasına karar verir,
 • Vergi mahkemeleriyle danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerini hazırlar ve takibini yapar,
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşmalarda mükellef adına ve/veya mükellefle birlikte uzlaşmalara katılır. 

Gözetim hizmeti kapsamında…

İncelemede yanlız değilsiniz….

Mali müşavirlik ofisimiz tarafından verilecek bu hizmetin kapsamı; 

İnceleme öncesi incelemeye hazırlık, inceleme devam ederken ve sonuçlanıp inceleme raporuna dönüşene kadarki süreci içermektedir.

Bu süreçlerde verilecek hizmetler özetle aşağıda sıralanmıştır;

 • İncelemesi istenen defter ve belgelerin ön incelemelerinin yapılması, 
 • Defter ve belgeler ile diğer bilgilerin Vergi İnceleme Elemanı’nın denetimine sunması, 
 • İnceleme sonuçlanıncaya kadar Vergi İnceleme Elemanı’na gerekli açıklamaların yapılması,
 • Vergi İnceleme Elemanı karşısında mükellefin haklarının savunulması, 

Sosyal Güvenlik Müşavirliği Hizmetlerimiz

Bireysel Hizmetlerimiz

4A-SSK (Yaşlılık, Ölüm, Malüllük, Engelli Aylığı)
4B (BAĞ-KUR)
4C (Emekli Sandığı)
GSS Uygulamaları
Dul ve Yetim Maaşı
Borçlanmalar
Malullük Aylığı
İşsizlik Ödenekleri

Kurumsal Hizmetlerimiz

İşyeri bildirimi, sigortalı işe giriş ve işten çıkış

Personel Özlük İşlemleri takibi ve Bordrolama hizmeti kapsamında…

İşi uzmanına bırakın gereksiz sorunlarla uğraşmayın….

Verilecek bu hizmet aşağıda liste halinde verilen iş ve işlemleri kapsar;

 • Personelin özlük dosyalarının tutulması; Aşağıda listelenen ve personel özlük dosyası için ihtiyaç duyulan belgelerin temin edilerek muhafaza edilmesi amacıyla PERSONEL ÖZLÜK DOSYASI oluşturulması, muhfazası, ihtiyaç halinde sunulması ve izahının yapılması;
 • İşe giren ve/veya işten ayrılan ve/veya raporlu personellerin kanuni bildirimlerinin yapılması, 
 • Yeni işe alınacak personelin SGK, Vergi ve KOSGEB teşvik başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Personelin İhbar ve/veya Kıdem Tazminatı ile diğer yasal yükümlülüklerinin hesaplanması,
 • Personel iş aktinin sonlandırılması için gerekli evrakların hazırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
 • Personelle yaşanacak (İşe geç gelme, işe gelmeme, verimsizlik, iş yeri uyumsuzluğu vs..) ihtilafların çözümü için ihtiyaç duyulacak hukuki desteğin verilmesi ve hukuki prosedürleri için hazırlanması gerekli evrakların haırlanması, imzaların alınmasının ve özlük dosyasında muhafaza edilmesinin sağlanması,
 • Aylık personel ücret bordrolarının yasaların öngördüğü içerik ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması hazırlanması,
 • Aylık personel ücret ödeme listelerinin hazırlanması, yönetici onayının alınması ve ödenmesi amacıyla bankaya gönderilmesi,
 • Aylık SGK bildirimlerinin hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,
 • Aylık personel vergi bildirimlerinin (Muhtasar beyannamesi) hazırlanarak imzalanmak suretiyle yasa süresi içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildiriminin yapılması,
 • Aylık Vergi ve SGK ödemelerinin zamanında yapılamsının sağlanması,